INFORMATION

Zhubei factory

88, Xingong 2nd Rd. Zhubei, Hsin-Chu Hsien, TAIWAN R.O.C

TEL : +886-3-5984207

FAX : +886-3-5537209

Hukou factory

12, Fu-Hsing Rd. Hu-Kou, Hsin-Chu Hsien, TAIWAN R.O.C

TEL : +886-3-5984208

FAX : +886-3-5981584